Διαβίβαση ανακοίνωσης του ΙΕΠ για εγγραφή και δήλωση μαθημάτων στην «Επιμόρφωση, ενδοσχολική και εξ αποστάσεως, εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής αγωγής» της Πράξης «Καθολικός σχεδιασμός και ανάπτυξη προσβάσιμου ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού» με κωδικό ΟΠΣ (ΜΙΣ) 5001313 που απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς ειδικής και γενικής πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, μέλη Ειδικού Επιστημονικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού που υπηρετούν σε δημόσια και ιδιωτικά σχολεία, σε Συντονιστές/τριες Εκπαιδευτικού έργου, στελέχη εκπαίδευσης, και γενικότερα σε όσους εμπλέκονται στην εκπαιδευτική και μαθησιακή διαδικασία μαθητών/τριών με αναπηρία, καθώς και σε γονείς μαθητών με αναπηρία