Εκδόθηκε σε ΦΕΚ η υπουργική απόφαση για τη ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων της διαδικασίας επιλογής εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Ε’ του ν. 4589/2019 (Α’ 13).

Αναμένεται η έκδοση της σχετικής προκήρυξης απο το ΑΣΕΠ.

ΦΕΚ 864/τ. Β'/12-03-2019