Πρόσκληση δήλωσης συμμετοχής από το ΙΕΠ στις δύο (2) εξ αποστάσεως ημερίδες ενημέρωσης/επιμόρφωσης που προβλέπεται να υλοποιηθούν στο πλαίσιο της Δράσης 6 «Δημοσιότητα – Προβολή της Πράξης» της Πράξης «Καθολικός σχεδιασμός και ανάπτυξη προσβάσιμου ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5001313 για εκπαιδευτικούς ειδικής και γενικής εκπαίδευσης, Συντονιστές /στριες Εκπαιδευτικού έργου, στελέχη εκπαίδευσης, Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό καθώς και όσους/ες εμπλέκονται στην εκπαιδευτική και μαθησιακή διαδικασία μαθητών/τριών με αναπηρία.