Οι αιτήσεις για αμοιβαία μετάθεση υποβάλλονται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ανακοίνωση των μεταθέσεων, δηλ. μέχρι και 17/3/2023.

Ως προς τις προϋποθέσεις των αμοιβαίων ισχύουν τα αναγραφόμενα στο κεφάλαιο Β΄, μέρος τρίτο της υπ’ αριθμ. πρωτ. 126425/Ε2/14-10-2022 (ΑΔΑ:6ΞΕ646ΜΤΛΗ-97Μ) εγκυκλίου μεταθέσεων εκπαιδευτικών Π.Ε.

Έντυπο για μοιβαίες μεταθέσεις εκπαιδευτικών