Προκήρυξη – πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή των Προϊσταμένων Νηπιαγωγείων και των Προϊσταμένων Δημοτικών Σχολείων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας

Αίτηση για Προϊστάμενους

Υπεύθυνη δήλωση

Η αίτηση - δήλωση για τη συμμετοχή στην εν λόγω διαδικασία επιλογής υποβάλλεται έντυπα, μαζί με τα αναγκαία δικαιολογητικά, από 22-09-2023 έως 05-10-2023, και ώρα 15:00, στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας, σύμφωνα με την προκήρυξη και το συνημμένο ΦΕΚ που αφορά στη διαδικασία επιλογής.