Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσης Προϊσταμένου/ης στην Υποδιεύθυνση της Οικονομικής Υπηρεσίας του ΙΕΠ με θητεία τετραετούς διάρκειας

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων με θητεία τετραετούς διάρκειας: - Προϊσταμένου/ης στο Τμήμα Προϋπολογισμού, Ελέγχου, Εκκαθάρισης Δαπανών και Εντολής Πληρωμών και - Προϊσταμένου/ης στο Τμήμα Εξοφλήσεων και Πάγιων Προκαταβολών

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση της θέσης Προϊσταμένου/ης στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας με θητεία τετραετούς διάρκειας.