Τμήμα Ονοματεπώνυμο Αρμοδιότητες Τηλέφωνο
Διεύθυνση Όλγα Μούσιου-Μυλωνά
Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 2385054583 ή 2385050583
Τσούλης Θωμάς  Αναπληρωτής Διευθυντής  2385054586 ή 2385350586
Τμήμα Α' Διοικητικού Καϊσίδης Κυριάκος- Προϊστάμενος Τμήματος Διαχείριση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας Διεύθυνσης- εκπαιδευτικές επισκέψεις και εκδρομές μαθητών-  έλεγχος ισοτιμίας τίτλων αλλοδαπής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης-διεκπεραίωση κάθε είδους διοικητικών διαδικασιών - σχολικές μεταβολές (ίδρυση, κατάργηση, συγχώνευση, προαγωγή, υποβιβασμός, μεταστέγαση, μετονομασία)- χειρισμός κάθε άλλου συναφούς θέματος.  2385054585 ή 2385350585
Δελέγκος Διονύσιος
Τήρηση του πρωτοκόλλου και του αρχείου της Διεύθυνσης - Tήρηση των αρχείων σχολικών μονάδων 2385054585 ή 2385350585
Δασκαλάκη Νεκταρία- Αποσπασμένη εκπαιδευτικός ΠΕ60 Διαχείριση και διεκπεραίωση της έντυπης αλληλογραφίας της Διεύθυνσης, Συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων, γραμματειακή υποστήριξη του τμήματος 2385054585 ή 2385350585
Τμήμα Β' Μισθοδοσίας Ρομπιέ Ευαγγελία- Προϊσταμένη Τμήματος Χορήγηση Μισθολογικών Κλιμακίων (Μ.Κ.), σύνταξη του προϋπολογισμού της Διεύθυνσης, έκδοση των πράξεων μετακίνησης των εκπαιδευτικών, σύνταξη καταστάσεων εξόδων κίνησης εκτός έδρας και αποστολή τους στις αρμόδιες Δημοσιονομικές Υπηρεσίες Εποπτείας και Ελέγχου του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, τον έλεγχο των δαπανών μεταφοράς μαθητών, καταβολή μη μισθολογικών παροχών, έκδοση αποφάσεων δέσμευσης πιστώσεων και τήρηση και ενημέρωση Μητρώου Δεσμεύσεων, τον έλεγχο και την υποβολή δικαιολογητικών για την εκκαθάριση κάθε είδους δαπάνης, τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος. 2385054589 ή 2385350589
Μπόλκη Ελένη Οδοιπορικά και έκτακτες αμοιβές εκπαιδευτικών
2385054589 ή 2385350589
Τμήμα Γ' Προσωπικού Χαλβατζής Μιχαήλ- Προϊστάμενος Τμήματος Χορήγηση αδειών στο πάσης φύσεως προσωπικό της Διεύθυνσης- παραπομπή υπαλλήλων σε υγειονομικές επιτροπές- μέριμνα για την εφαρμογή του ωραρίου του προσωπικού  -κατανομή του προσωπικού και την εν γένει στελέχωση των επιμέρους τμημάτων της Διεύθυνσης - τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος, Σύστημα κινητικότητας.
2385054584 ή 2385350584
Κοτζασαρίδου Ευδοξία Χορήγηση αδειών στο πάσης φύσεως προσωπικό της Διεύθυνσης- Πιστοποιητικά υπηρεσιακών μεταβολών- Βεβαιώσεις 2385054584 ή 2385350584
Τζώτζη Παρασκευή Μεταθέσεις - καταχωρίσεις υπηρετήσεων και υπηρεσιακών μεταβολών στο σύστημα e-data center, πιστοποιητικά υπηρεσιακών μεταβολών, βεβαιώσεις 2385054579 ή 2385350579
Ναλπαντίδης Γρηγόριος Γραμματέας ΠΥΣΠΕ 2385054588 ή 2385350588
Φλέγγα Παναγιώτα
Διαδικασίες πρόσληψης και διαχείρισης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου-Διοικητική υποστήριξη αναπληρωτών ΕΣΠΑ
2385054587 ή 2385350587
Καλυβιάνος Λεωνίδας Αποσπάσεις εκπαιδευτικών (ΟΠΣΥΔ)- Καταχώριση στοιχείων υπαλλήλων στo σύστημα της απογραφής- Αναπληρωτής Γραμματέας ΠΥΣΠΕ-Έλεγχος νομιμότητας πτυχίων μόνιμων εκπαιδευτικών
2385054587 ή 2385350587
Καδρέφης Νικόλαος Συντάξεις του προσωπικού της ΔΙεύθυνσης ΠΕ Φλώρινας, Αναγνώριση προϋπηρεσίας μόνιμων εκπαιδευτικών, υπολογισμός ΜΚ μόνομων εκπαιδευτικών, βαθμολογικές προαγωγές. 2385054584 ή 2385350584
Γεωργιάδου Δήμητρα Γραμματειακή υποστήριξη του ΠΥΣΠΕ 2385054588 ή 2385350588
Νίκου Βιολέττα-αποσπασμένη εκπαιδευτικός Γραμματειακή υποστήριξη του τμήματος Γ' Προσωπικού 2385054584 ή 2385350584
Τοπάλη Πολυξένη- αποσπασμένη εκπαιδευτικός Γραμματειακή υποστήριξη του τμήματος Γ' Προσωπικού

2385054584 ή 2385350584

Παπαδάκης Αθανάσιος-αποσπασμένος εκπαιδευτικός Υπεύθυνος θεμάτων Covid- Άδειες Covid και κανονικές άδειες μόνιμων εκπαιδευτικών, γραμματειακή στήριξη του τμήματος Γ' Προσωπικού 2385054579 ή 2385350579
Τμήμα Δ' Πληροφορικής και νέων Τεχνολογιών Δογούλη Ευαγγελία- Προϊσταμένη Τμήματος Λειτουργία των πληροφοριακών συστημάτων του Υπουργείου και λοιπών φορέων του δημοσίου- διαχείριση των ψηφιακών υπογραφών- συντήρηση ιστοσελίδας Διεύθυνσης- διοικητική υποστήριξη αναπληρωτών ΕΣΠΑ- έλεγχος νομιμότητας πτυχίων αναπληρωτών
2385054584 ή 2385350584
Μόσχος Αναστάσιος Μισθοδοσία Αναπληρωτών ΕΣΠΑ-Καταχωριστής ΕΣΠΑ- Διοικητική υποστήριξη αναπληρωτών ΕΣΠΑ
2385054587 ή 2385350587
Μαλάμας Νικόλαος-αποσπασμένος εκπαιδευτικός Γραμματειακή υποστήριξη ΠΥΣΠΕ, Τεχνική υποστήριξη του τμήματος Πληροφορικής 2385054588 ή 2385350588
Τμήμα Ε' Εκπαιδευτικών Θεμάτων Τσούλης Θωμάς- Προϊστάμενος Τμήματος Καταγραφή των κενών και πλεονασμάτων εκπαιδευτικού προσωπικού στις σχολικές μονάδες αρμοδιότητας της Διεύθυνσης- εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και αξιολόγηση μαθητών-εφαρμογή αναλυτικών προγραμμάτων και μεθόδων διδασκαλίας- θέματα λειτουργίας ολοήμερων σχολείων - θέματα ειδικής αγωγής - έγκριση κατ’ οίκον διδασκαλίας- χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος 2385054586 ή 2385350586
Τσαλδάρη Μαρία Myschool- Γραμματειακή υποστήριξη του τμήματος Εκπαιδευτικών θεμάτων 2385054586 ή 2385350586
Μπραγιάννη Μελπομένη- αποσπασμένη εκπαιδευτικός Υποστήριξη τμήματος εκπαιδευτικών θεμάτων 2385054586 ή 2385350586
Μηλώσης Πέτρος- αποσπασμένος εκπαιδευτικός Υποστήριξη τμήματος εκπαιδευτικών θεμάτων 2385054586 ή 2385350586
 

Σχολικές Δραστηριότητες

Βάσιου Θεοδώρα Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων 2385054585 ή 2385350585
 
Υπεύθυνος Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού Τοσουνίδης Λάζαρος Υπεύθυνος Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού 2385054581 ή 2385350581