Π.Δ. 18/2018 Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων


Π.Δ. 79/2017 Οργάνωση και λειτουργία νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολειών


Π.Δ. 111/2016 Τροποποίηση του Π.Δ. 50/1996 “Μεταθέσεις και τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών της Δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης” (A΄ 45), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.


Π.Δ. 47/2006 Όργανα και διαδικασία πειθαρχικής δίωξης εκπαιδευτικού προσωπικού πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.


Π.Δ. 1/2003 Σύνθεση συγκρότηση και Λειτουργία των υπηρεσιακών συμβουλίων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής, αρμοδιότητες αυτών, όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία εκλογής των αιρετών τακτικών και αναπληρωματικών μελών των συμβουλίων αυτών


Π.Δ. 100/97. Τροποποίηση του Π.Δ. 50-96 με θέμα Μεταθέσεις και Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών της Δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης


Π.Δ. 50/96- Μεταθέσεις και Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών της Δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης


Π.Δ. 121/95 Συμπλήρωση διατάξεων για την αξιολόγηση των μαθητών του Δημοτικού Σχολείου


Π.Δ. 8/95 Αξιολόγηση μαθητών του Δημοτικού Σχολείου