Υ.Α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 55570. ΦΕΚ 4207/τ.Β'/12-09-2021. Εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 σε υπαλλήλους του Δημοσίου που παρέχουν εργασία με φυσική παρουσία στον τόπο εργασίας


Υ.Α. 108906/ΓΔ4. ΦΕΚ 4189/τ. Β'/10-09-2021. Συλλογικός προγραμματισμός, εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση των σχολικών μονάδων ως προς το εκπαιδευτικό τους έργο


 

Υ.Α. 111525/ΓΔ4. ΦΕΚ 4188/τ. β'/10-09-2021. Παροχή σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2021-2022


Υ.Α. 94236/ΓΔ4. ΦΕΚ 3567/τ. Β'/04-08-2021. Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών για τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων όλων των τύπων σχολικών μονάδων, Νηπιαγωγείων, Δημοτικών και των Γυμνασίων


Υ.Α. Φ.31/94185/Δ1. ΦΕΚ 3791/τ.Β'/13-08-2021. Εργαστήρια Δεξιοτήτων στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση


Υ.Α. Φ.80378/ΓΔ4. ΦΕΚ 3311/τ. Β'/26-07-2021. Εισαγωγή της Αγγλικής γλώσσας στο πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου


Y.A. 58877/Δ6. ΦΕΚ 2184/τ. Β'/25-05-2021. Εισαγωγή μαθητών/τριών και σχετικές ρυθμίσεις στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία (Π.Σ. & ΠΕΙ.Σ.) για το σχολικό έτος 2021-2022


 

Υ.Α. 49630/Δ1. ΦΕΚ 1963/τ.Β'/14-05-2021. Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος της Ιστορίας στις Γ’, Δ’, Ε’ και Στ’ τάξεις του Δημοτικού Σχολείου.


Υ.Α. 51614/Δ6. ΦΕΚ 1895/τ. Β'/11-05-2021 Χαρακτηρισμός δημόσιων σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ως Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων από το σχολικό έτος 2021-2022.


Υ.Α. 13423/ΓΔ4. ΦΕΚ 491/τ. Β'/9-02-2021. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.


Υ.Α. 6603/ΓΔ4. ΦΕΚ 140/τ. Β'/20-01-2021.  Συλλογικός προγραμματισμός, εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση των σχολικών μονάδων ως προς το εκπαιδευτικό τους έργο. 


 Υ.Α. Φ.7/76108/ΓΔ4. ΦΕΚ 2418/τ.Β'/18-06-2020. Δραστηριότητες στην αγγλική γλώσσα στο Νηπιαγωγείο


Υ.Α. 73160/Δ6. ΦΕΚ 2260/τ.Β'/12-06-2020. Ηλεκτρονικές αιτήσεις για εισαγωγή στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία.


Υ.Α. Φ.7/ΦΜ/67997/ΓΔ4/04-06-2020. Ρυθμίσεις βαθμολογίας τριμήνων στα Δημοτικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2019-2020


Υ.Α. Φ.10/ΦΜ/162655/Δ1/17-10-2019 για την επιλογή σημαιοφόρων, παραστατών και υπευθύνων κατάθεσης στεφάνου στα Δημοτικά Σχολεία.στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση


Υ.Α. 147357/Δ1/01-10-2019. ΦΕΚ 3646/τ.Β'/01-10-2019. Ίδρυση Δομών Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφυγοπαίδων (ΔΥΕΠ). Καθορισμός των σχολικών μονάδων για το σχολικό έτος 2019-2020 εντός των οποίων θα λειτουργούν οι Δομές Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφυγοπαίδων (ΔΥΕΠ).


Διαπίστωση της συνάφειας Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών της ημεδαπής και της αλλοδαπής με τα αντικείμενα της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) και της Σχολικής Ψυχολογίας. (ΦΕΚ 1217/τ. Β'/10-04-2019)

Τροποποίηση της 54929/Ζ1/8-4-2019 (Β΄1217) υπουργικής απόφασης περί διαπίστωσης της συνάφειας Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών της ημεδαπής και της αλλοδαπής με τα αντικείμενα της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) και της Σχολικής Ψυχολογίας. (ΦΕΚ 1455/τ.Β'/25-04-2019)

2η τροποποίηση της 54929/Ζ1/8-4-2019 (Β’ 1217) Υπουργικής Απόφασης περί διαπίστωσης της συνάφειας Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών της ημεδαπής και της αλλοδαπής με τα αντικείμενα της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) και της Σχολικής Ψυχολογίας. (ΦΕΚ 1809/τ.Β'/22-05-2019)

3η Τροποποίηση της 54929/Ζ1/8-4-2019 (Β΄ 1217) υπουργικής απόφασης περί διαπίστωσης της συνάφειας Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών της ημεδαπής και της αλλοδαπής με τα αντικείμενα της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) και της Σχολικής Ψυχολογίας. (ΦΕΚ 1869/τ.Β'/27-05-2019)


Υ.Α. 37693/Ε1/12-03-2019. ΦΕΚ 864/τ. Β'/12-03-2019- Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων της διαδικασίας επιλογής εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Ε’ του ν. 4589/2019 (Α’ 13).


Υ.Α. 217785/Δ1/31-12-2018. Παραμονή των διδακτικών βιβλίων στο σχολείο για τουλάχιστον δύο (2) Σαββατοκύριακα το μήνα


Υ.Α. 222084/ΓΔ4/31-12-2018. ΦΕΚ 5919/τ. Β'/31-12-2018 Καθορισμός των προσόντων, των αρμόδιων οργάνων, των κριτηρίων και της διαδικασίας επιλογής και τοποθέτησης των Υπευθύνων Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, καθώς και των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων τους.


Υ.Α. Φ.351.1/53/206591/Ε3/05-12-2018. Διαπίστωση της παύσης λειτουργίας υπηρεσιών και οργανικών μονάδων και της έναρξης πλήρους λειτουργίας των Κέντρων Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.).


Υ.Α. 195694/Δ1/21-11-2018. Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος της Ιστορίας στις Γ΄, Δ΄, Ε΄ και Στ΄ τάξεις του Δημοτικού Σχολείου


Y.A. 133529/ΓΔ4. ΦΕΚ 3941/τ. Β'/11-09-2018. Κατάταξη σε αξιολογικές κατηγορίες και καθορισμός δυσπρόσιτων σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης


Υ.Α. 137379/Ε1/21-08-2018. Συμπλήρωση των αριθμ. 56263/Ε1/5-4-2018 (ΦΕΚ 1283 Β') με θέμα «Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδων Γενικής Εκπαίδευσης (πλην Μουσικών) για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών σχολικού έτους 2018-2019» και 56262/Ε1/5-4-2018 (ΦΕΚ 1282 Β') με θέμα «Πρόσκληση υποψήφιων αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ), Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών ΕΑΕ, σχολικού έτους 2018-2019», υπουργικών αποφάσεων.


Υ.Α. Φ.14/22511/Δ1/28-02-2018. Ίδρυση Δικτύου Σχολικών Βιβλιοθηκών Δημόσιων Δημοτικών Σχολείων.