Υ.Α. 3446/28-05-2024. ΦΕΚ 2988/τ.Β'/28-05-2024. Ψηφιακό Βιβλίο Πράξεων Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.


Υ.Α. 46295/ΓΔ4/02-05-2024. ΦΕΚ 2659/τ. Β'/02-05-2024.Συμμετοχή Σχολικών Μονάδων στις Εθνικές Εξετάσεις Διαγνωστικού Χαρακτήρα για τους Μαθητές/τριες της ΣΤ΄ Τάξης των Δημοτικών Σχολείων και της Γ΄ Τάξης των Γυμνασίων στα Γνωστικά Αντικείμενα της Νεοελληνικής Γλώσσας και των Μαθηματικών για το σχολικό έτος 2023-2024

Υ.Α. 36276/ΓΔ4/08-04-2024. ΦΕΚ 2174/τ. Β'/08-04-2024.Διεξαγωγή σε εθνικό επίπεδο εξετάσεων διαγνωστικού χαρακτήρα για τους/τις μαθητές/τριες της ΣΤ’ τάξης των Δημοτικών σχολείων και της Γ’ τάξης των Γυμνασίων

Οδηγίες προς τους Διευθυντές των σχολικών μονάδων που θα συμμετάσχουν στις εξετάσεις διαγνωστικού χαρακτήρα έτους 2024


Υ.Α. 41207/ΓΔ4/22-04-2024. ΦΕΚ 2404/τ.Β'/22-04-2024. Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τις δράσεις και τα προγράμματα που εκπονούνται για την αντιμετώπιση περιστατικών ενδοσχολικής βίας και εκφοβισμού


Υ.Α. 35692/ΓΔ4/08-04-2024. ΦΕΚ 2176/τ. Β'/ 08-04-2024. Δημιουργία και λειτουργία Ειδικής Ψηφιακής Πλατφόρμας για την αντιμετώπιση ενδοσχολικής βίας και φαινομένων εκφοβισμού

Υ.Α. 36421/ΓΔ4/08-04-2024. ΦΕΚ 2177/τ.Β΄/08-04-2024. Αρμοδιότητες και καθήκοντα υπεύθυνων αποδεκτών αναφορών στη σχολική μονάδα και τετραμελών ομάδων δράσης στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης για την πρόληψη και αντιμετώπιση της ενδοσχολικής βίας και του εκφοβισμού


Y.A. 25451/Δ6/14-03-2024. ΦΕΚ 1671/τ. Β'/14-03-2024. Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με την εισαγωγή μαθητών σε Πρότυπα Σχολεία, Πειραματικά Σχολεία και Εκκλησιαστικά Σχολεία


Y.A. 49652/Δ1. ΦΕΚ 3040/τ. Β'/08-05-2023. Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα της Μουσικής στο Δημοτικό Σχολείο

Y.A. 49728/Δ1. ΦΕΚ 3022/τ. Β'/08-05-2023. Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα Πληροφορική και Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στο Δημοτικό Σχολείο.

Y.A. 49929/Δ1. ΦΕΚ 3056/τ. Β'/09-05-2023. Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα των Φυσικών στις Ε’ και Στ’ τάξεις Δημοτικού Σχολείου

Y.A. 49989/Δ1. ΦΕΚ 3024/τ. Β'/08-05-2023. Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα των Εικαστικών στο Δημοτικό Σχολείο

Y.A. 49986/Δ1. ΦΕΚ 3023/τ. Β'/08-05-2023. Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα Μελέτη Περιβάλλοντος στις Α’, Β’, Γ’ και Δ’ τάξεις Δημοτικού Σχολείου


Y.A. 14163/ΓΔ4 (1). ΦΕΚ 724/τ.Β'/13/02/2023. Διεξαγωγή σε εθνικό επίπεδο εξετάσεων διαγνωστικού χαρακτήρα για τους/τις μαθητές/τριες της ΣΤ’ τάξης των Δημοτικών σχολείων και της Γ’ τάξης των Γυμνασίων

41960/ΓΔ4. ΦΕΚ 2523/τ.Β'/18-04-2023. Συμμετοχή Σχολικών Μονάδων στις Εθνικές Εξετάσεις Διαγνωστικού Χαρακτήρα για τους Μαθητές/τριες της ΣΤ’ Τάξης των Δημοτικών Σχολείων και της Γ’ Τάξης των Γυμνασίων στα Γνωστικά Αντικείμενα της Νεοελληνικής Γλώσσας και των Μαθηματικών για το σχολικό έτος 2022-2023


Υ.Α. 45243/ΓΔ4. ΦΕΚ 2607/τ.Β'/21-04-2023. Τροποποίηση της υπό στοιχεία 64321/Δ4/16-05-2008 κοινής υπουργικής απόφασης «Λειτουργία κυλικείων δημοσίων σχολείων» (Β’ 1003)


Υ.Α. 37032/Δ1. ΦΕΚ 2259/τ.Β'/06-04-2023. Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα της Γεωγραφίας στις Ε’ και Στ’ τάξεις Δημοτικού Σχολείου

Υ.Α. 33484/Δ1. ΦΕΚ 2155/τ.Β'/03-04-2023. Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα της Φυσικής Αγωγής στο Δημοτικό Σχολείο

Υ.Α. Αριθμ. 13559/Δ1. ΦΕΚ 684/τ.Γ'/09-02-2023. Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας στο Δημοτικό Σχολείο

Υ.Α. Αριθμ. 13646/Δ1. ΦΕΚ 687/τ.Γ'/10-02-2023. Πρόγραμμα Σπουδών για την Προσχολική Εκπαίδευση

Υ.Α. 13744/Δ1. ΦΕΚ 615/τ. Β'/09-02-2023. Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα των Θρησκευτικών στο Δημοτικό Σχολείο.

Υ.Α 10537/Δ1. ΦΕΚ 506/τ. Β'/02-02-2023. Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής στις Ε’ και ΣΤ’ τάξεις Δημοτικού Σχολείου

Υ.Α. 13627/Δ1. ΦΕΚ 614/τ.Β'/09-02-2023. Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα της Θεατρικής Αγωγής στο Δημοτικό Σχολείο

Υ.Α. 10522/Δ1. ΦΕΚ 508/τ. Β'/02-02-2023. Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα των Μαθηματικών στο Δημοτικό Σχολείο

Υ.Α. 10545/Δ1. ΦΕΚ 507/τ.Β'/02-02-2023. Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα της Ιστορίας στις Γ’, Δ’, Ε’ και ΣΤ’ τάξεις Δημοτικού Σχολείου


Υ.Α. 141456/ΓΔ4. ΦΕΚ 5954/τ.Β'/22-11-2022. Ανάπτυξη και λειτουργία της ηλεκτρονικής εφαρμογής του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής «Αξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου σχολικών μονάδων», μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ), στο πλαίσιο υλοποίησης του «Συλλογικού προγραμματισμού, εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης των σχολικών μονάδων ως προς το εκπαιδευτικό τους έργο»


Y.A. 102939/ΓΔ4. Λειτουργία Εκπαιδευτικών Ομίλων - Υπεύθυνοι Εκπαιδευτικών Ομίλων- Y.A. Φ12/102913/ΓΔ4. Ενδοσχολικός Συντονιστής- Y.A. 102919/ΓΔ4.Παιδαγωγικός Σύμβουλος - Μέντορας στις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης- ΦΕΚ 4509/τ.Β'/25-08-2022


Υ.Α. Φ.7/ΦΜ/98404/Δ1. ΦΕΚ 4215/τ.Β'/10-08-2022. Ορισμός σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης με νέο, αναβαθμισμένο πρόγραμμα ολοήμερου για το σχολικό έτος 2022-23


Υ.Α. 99709 /Θ2. ΦΕΚ 4271/τ.Β'/9-8-2022. Καθορισμός διαδικασίας εισαγωγής μαθητών στα εκκλησιαστικά σχολεία (Ε.Σ.)


Υ.Α. 78075/Δ1. ΦΕΚ 3415/τ.Β'/01-07-2022. Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα των Εικαστικών στο Δημοτικό Σχολείο


Y.A. 66152/ΓΔ4. ΦΕΚ 2820/τ.Β'/06-06-2022. Πρόγραμμα Σπουδών “Περιβάλλον και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη” του Νηπιαγωγείου, των Α’ - ΣΤ’ τάξεων Δημοτικού και των Α’, Β’ και Γ’ τάξεων Γυμνασίου


Υ.Α. ΓΠ.οικ.23871. ΦΕΚ 2132/τ.Β'/30-04-2022. Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.55254/09.09.2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών, Μετανάστευσης και Ασύλου, Υποδομών και Μεταφορών και Επικρατείας «Λειτουργία των εκπαιδευτικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, εργαστηριακών κέντρων και σχολικών εργαστηρίων, Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας, Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης, Μεταλυκειακού έτους - τάξης Μαθητείας ΕΠΑ.Λ., Κέντρων Διά Βίου Μάθησης, δομών Ε.Ε.Κ. και Δ.Β.Μ. της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων, φροντιστηρίων, κέντρων ξένων γλωσσών, φορέων παροχής εκπαίδευσης και πιστοποίησης δεξιοτήτων, ξενόγλωσσων ινστιτούτων εκπαίδευσης και πάσης φύσεως συναφών δομών, Δημοσίων και Ιδιωτικών, Δημοσίων Βιβλιοθηκών, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος και των Γενικών Αρχείων του Κράτους κατά την έναρξη του σχολικού έτους 2021-2022 και μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά τη λειτουργία τους» (Β’ 4187), όπως τροποποιήθηκε με τις υπό στοιχεία Γ.Π.οικ./66036/21.10.2021 (Β’ 4960), Γ.Π.οικ.


Υ.Α. 29366/Δ1. ΦΕΚ 1367/τ. Γ'/23-02-2022. Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα της Ιστορίας στις Γ’, Δ’, Ε’ και Στ’ τάξεις του Δημοτικού Σχολείου


Υ.Α. 169870 /Δ1. ΦΕΚ 6336/τ.Β'/30-12-2021. Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα της Φυσικής Αγωγής στο Δημοτικό Σχολείο


Υ.Α. 160501/Δ1. ΦΕΚ 5815/τ.Β'/10-12-2021. Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα της Γεωγραφίας στις Ε’ και Στ’ τάξεις του Δημοτικού Σχολείου


Υ.Α. 160476 /Δ1. ΦΕΚ 5961/τ.Β'/17-12-2021. Πρόγραμμα Σπουδών για την Προσχολική Εκπαίδευση


Υ.Α. 166200/Δ1. ΦΕΚ 6223/τ.Β'/24-12-2021.Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα των Θρησκευτικών στο Δημοτικό Σχολείο


Υ.Α. 166196/Δ1. ΦΕΚ 6205/τ.Β'/2312/2021. Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα της Θεατρικής Αγωγής στο Δημοτικό Σχολείο


Υ.Α. 170405/ΓΓ1. ΦΕΚ 6273/τ.Β'/28-12-2021. Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των Διευθυντών Εκπαίδευσης


Υ.Α. 162512/Δ1. ΦΕΚ 5940/τ.Β'/16-12-2021. Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής στις Ε΄ και Στ΄ τάξεις του Δημοτικού Σχολείου


Y.A. 162465 /Δ1. ΦΕΚ 5939/τ.Β'/16-12-2021. Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα Μελέτη Περιβάλλοντος στις Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄ τάξεις του Δημοτικού Σχολείου


Υ.Α. 160386/Δ1. ΦΕΚ 5814/τ.Β'/10-12-2021. Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα των Μαθηματικών στο Δημοτικό Σχολείο


Υ.Α. 161038/Δ1. ΦΕΚ 5877/τ.Β'/15-12-2021. Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας στο Δημοτικό Σχολείο


Υ.Α. 160407/Δ1. ΦΕΚ 5928/τ.Β'/16-12-2021. Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα των Φυσικών στις Ε’ και Στ’ τάξεις του Δημοτικού Σχολείου


Υ.Α. 162496/Δ1. ΦΕΚ 5941/τ.Β'/16-12-2021. Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα ΤΠΕ και Πληροφορική στο Δημοτικό Σχολείο


Υ.Α. Φ7/151476/Δ1. ΦΕΚ 5439/τ.Β'/23-11-2021. Ρυθμίσεις βαθμολογίας Α’ τριμήνου στα Δημοτικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2021-2022


Υ.Α. 134960 /Δ3. ΦΕΚ 5009/τ. Β'/27-10-2021. Ενιαίος κανονισμός λειτουργίας των Σχολικών Δικτύων Εκπαιδευτικής Υποστήριξης (Σ.Δ.Ε.Υ.) και των Επιτροπών Διεπιστημονικής Υποστήριξης (Ε.Δ.Υ.) των σχολικών μονάδων της γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης και καθορισμός των ιδιαίτερων καθηκόντων των μελών αυτών


Υ.Α. 123276/Δ3. ΦΕΚ 4706/τ. Γ'/12-10-2021. Τροποποίηση της υπό στοιχεία 88348/Δ3/30-05-2018 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθήκοντα και αρμοδιότητες των κλάδων ΠΕ25 Σχολικών Νοσηλευτών και του κλάδου ΔΕ01 Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού στα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής εκπαίδευσης


Υ.Α. 114660/ΓΔ4. ΦΕΚ 4676/τ. Β'/11-10-2021. Αξιολόγηση μαθητών/τριών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στα Εργαστήρια Δεξιοτήτων


Υ.Α. Δ14/οικ.77126. ΦΕΚ 4692/τ.Β'/11-10-2021. Υλοποίηση του προγράμματος «Σχολικά Γεύματα» στα Δημοτικά Σχολεία της χώρας για το σχολικό έτος 2021-2022


Υ.Α. 124068/ΓΔ4. ΦΕΚ 4558/τ.Β'/01-10-2021. Τήρηση θυρίδων αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ) και έλεγχος σχετικά με τη συνδρομή των νόμιμων προϋποθέσεων για τη δυνατότητα της φυσικής παρουσίας σε εκπαιδευτική δομή μέσω της ειδικής πλατφόρμας «edupass.gov.gr».


Υ.Α. 122756/ΓΔ4. ΦΕΚ 4501/τ. Β'/29-09-2021. Ανάπτυξη και λειτουργία της ηλεκτρονικής εφαρμογής του Ι.Ε.Π. «Αξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου σχολικών μονάδων», μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ), στο πλαίσιο υλοποίησης του «Συλλογικού προγραμματισμού, εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης των σχολικών μονάδων ως προς το εκπαιδευτικό τους έργο»


Υ.Α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 55570. ΦΕΚ 4207/τ.Β'/12-09-2021. Εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 σε υπαλλήλους του Δημοσίου που παρέχουν εργασία με φυσική παρουσία στον τόπο εργασίας


Υ.Α. 108906/ΓΔ4. ΦΕΚ 4189/τ. Β'/10-09-2021. Συλλογικός προγραμματισμός, εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση των σχολικών μονάδων ως προς το εκπαιδευτικό τους έργο


Υ.Α. 111525/ΓΔ4. ΦΕΚ 4188/τ. β'/10-09-2021. Παροχή σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2021-2022


Υ.Α. 94236/ΓΔ4. ΦΕΚ 3567/τ. Β'/04-08-2021. Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών για τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων όλων των τύπων σχολικών μονάδων, Νηπιαγωγείων, Δημοτικών και των Γυμνασίων


Υ.Α. Φ.31/94185/Δ1. ΦΕΚ 3791/τ.Β'/13-08-2021. Εργαστήρια Δεξιοτήτων στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση


Υ.Α. Φ.80378/ΓΔ4. ΦΕΚ 3311/τ. Β'/26-07-2021. Εισαγωγή της Αγγλικής γλώσσας στο πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου


Y.A. 58877/Δ6. ΦΕΚ 2184/τ. Β'/25-05-2021. Εισαγωγή μαθητών/τριών και σχετικές ρυθμίσεις στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία (Π.Σ. & ΠΕΙ.Σ.) για το σχολικό έτος 2021-2022


Υ.Α. 49630/Δ1. ΦΕΚ 1963/τ.Β'/14-05-2021. Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος της Ιστορίας στις Γ’, Δ’, Ε’ και Στ’ τάξεις του Δημοτικού Σχολείου.


Υ.Α. 51614/Δ6. ΦΕΚ 1895/τ. Β'/11-05-2021 Χαρακτηρισμός δημόσιων σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ως Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων από το σχολικό έτος 2021-2022.


Υ.Α. 13423/ΓΔ4. ΦΕΚ 491/τ. Β'/9-02-2021. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.


Υ.Α. 6603/ΓΔ4. ΦΕΚ 140/τ. Β'/20-01-2021.  Συλλογικός προγραμματισμός, εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση των σχολικών μονάδων ως προς το εκπαιδευτικό τους έργο. 


 Υ.Α. Φ.7/76108/ΓΔ4. ΦΕΚ 2418/τ.Β'/18-06-2020. Δραστηριότητες στην αγγλική γλώσσα στο Νηπιαγωγείο


Υ.Α. 73160/Δ6. ΦΕΚ 2260/τ.Β'/12-06-2020. Ηλεκτρονικές αιτήσεις για εισαγωγή στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία.


Υ.Α. Φ.7/ΦΜ/67997/ΓΔ4/04-06-2020. Ρυθμίσεις βαθμολογίας τριμήνων στα Δημοτικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2019-2020


Υ.Α. Φ.10/ΦΜ/162655/Δ1/17-10-2019 για την επιλογή σημαιοφόρων, παραστατών και υπευθύνων κατάθεσης στεφάνου στα Δημοτικά Σχολεία.στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση


Υ.Α. 147357/Δ1/01-10-2019. ΦΕΚ 3646/τ.Β'/01-10-2019. Ίδρυση Δομών Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφυγοπαίδων (ΔΥΕΠ). Καθορισμός των σχολικών μονάδων για το σχολικό έτος 2019-2020 εντός των οποίων θα λειτουργούν οι Δομές Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφυγοπαίδων (ΔΥΕΠ).


Διαπίστωση της συνάφειας Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών της ημεδαπής και της αλλοδαπής με τα αντικείμενα της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) και της Σχολικής Ψυχολογίας. (ΦΕΚ 1217/τ. Β'/10-04-2019)

Τροποποίηση της 54929/Ζ1/8-4-2019 (Β΄1217) υπουργικής απόφασης περί διαπίστωσης της συνάφειας Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών της ημεδαπής και της αλλοδαπής με τα αντικείμενα της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) και της Σχολικής Ψυχολογίας. (ΦΕΚ 1455/τ.Β'/25-04-2019)

2η τροποποίηση της 54929/Ζ1/8-4-2019 (Β’ 1217) Υπουργικής Απόφασης περί διαπίστωσης της συνάφειας Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών της ημεδαπής και της αλλοδαπής με τα αντικείμενα της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) και της Σχολικής Ψυχολογίας. (ΦΕΚ 1809/τ.Β'/22-05-2019)

3η Τροποποίηση της 54929/Ζ1/8-4-2019 (Β΄ 1217) υπουργικής απόφασης περί διαπίστωσης της συνάφειας Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών της ημεδαπής και της αλλοδαπής με τα αντικείμενα της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) και της Σχολικής Ψυχολογίας. (ΦΕΚ 1869/τ.Β'/27-05-2019)


Υ.Α. 37693/Ε1/12-03-2019. ΦΕΚ 864/τ. Β'/12-03-2019- Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων της διαδικασίας επιλογής εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Ε’ του ν. 4589/2019 (Α’ 13).


Υ.Α. 217785/Δ1/31-12-2018. Παραμονή των διδακτικών βιβλίων στο σχολείο για τουλάχιστον δύο (2) Σαββατοκύριακα το μήνα


Υ.Α. 222084/ΓΔ4/31-12-2018. ΦΕΚ 5919/τ. Β'/31-12-2018 Καθορισμός των προσόντων, των αρμόδιων οργάνων, των κριτηρίων και της διαδικασίας επιλογής και τοποθέτησης των Υπευθύνων Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, καθώς και των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων τους.


Υ.Α. Φ.351.1/53/206591/Ε3/05-12-2018. Διαπίστωση της παύσης λειτουργίας υπηρεσιών και οργανικών μονάδων και της έναρξης πλήρους λειτουργίας των Κέντρων Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.).


Υ.Α. 195694/Δ1/21-11-2018. Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος της Ιστορίας στις Γ΄, Δ΄, Ε΄ και Στ΄ τάξεις του Δημοτικού Σχολείου


Y.A. 133529/ΓΔ4. ΦΕΚ 3941/τ. Β'/11-09-2018. Κατάταξη σε αξιολογικές κατηγορίες και καθορισμός δυσπρόσιτων σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης


Υ.Α. 137379/Ε1/21-08-2018. Συμπλήρωση των αριθμ. 56263/Ε1/5-4-2018 (ΦΕΚ 1283 Β') με θέμα «Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδων Γενικής Εκπαίδευσης (πλην Μουσικών) για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών σχολικού έτους 2018-2019» και 56262/Ε1/5-4-2018 (ΦΕΚ 1282 Β') με θέμα «Πρόσκληση υποψήφιων αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ), Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών ΕΑΕ, σχολικού έτους 2018-2019», υπουργικών αποφάσεων.


Υ.Α. Φ.14/22511/Δ1/28-02-2018. Ίδρυση Δικτύου Σχολικών Βιβλιοθηκών Δημόσιων Δημοτικών Σχολείων.