Αφίσα για την πράξη «Πρόγραμμα ανάπτυξης και ενδυνάμωσης διεπιστημονικών συμβουλευτικών και υποστηρικτικών δομών και μαθησιακής υποστήριξης/ συνεκπαίδευσης μαθητών/τριών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για την ισότιμη πρόσβαση και συμπερίληψη στην εκπαίδευση», με κωδικό ΟΠΣ 6001698 του Περιφερειακού Προγράμματος «Δυτική Μακεδονία» του ΕΣΠΑ 2021-2027

Αφίσα για την πράξη «Αναδιαμόρφωση και υποστήριξη των Τάξεων Υποδοχής και ΔΥΕΠ, σχολικά έτη 2023-2026»

Αφίσα για την πράξη ενίσχυση των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) και των Τμημάτων Ένταξης (ΤΕ) 2022-2026


Αφίσα για το πρόγραμμα Ενιαίου Τύπου Δημοτικό Σχολείο, 2018-2019


Αφίσα για το πρόγραμμα Ενίσχυση Προσχολικής Εκπαίδευσης, 2018-2019


Αφίσα για το πρόγραμμα Εξατομικευμένης Υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, 2018-2019


Αφίσα για το πρόγραμμα Εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, 2018-2019


Αφίσα για το πρόγραμμα Ενίσχυση Υποστηρικτικών Δομών Εκπαίδευσης, 2018-2019