Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώθηκαν οι μόνιμοι διορισμοί εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδων ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ08, ΠΕ60, ΠΕ70 και ΠΕ79.01, μετά την ολοκλήρωση της υποβολής των αιτήσεων, στο πλαίσιο της με αριθμ. πρωτ. 90497/Ε1/23-7-2021 (ΦΕΚ 39/τ. ΑΣΕΠ/23.7.2021, ΑΔΑ: ΨΡΒΓ46ΜΤΛΗ-Ι6Ν) υ.α./πρόσκλησης για μόνιμο διορισμό σε κενές οργανικές θέσεις Α/θμιας και Β/θμιας Γενικής Εκπαίδευσης.

Μετά τη δημοσίευση της απόφασης διορισμών στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως θα ακολουθήσει νεότερο δελτίο τύπου, με το οποίο θα ενημερωθούν οι διοριζόμενοι για τις ημερομηνίες κατά τις οποίες οφείλουν να παρουσιαστούν για ορκωμοσία και ανάληψη υπηρεσίας.

Πίνακας διοριστέων Α'θμιας Εκπαίδευσης