Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώθηκαν οι μόνιμοι διορισμοί εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδων ΠΕ07, ΠΕ11, ΠΕ86 και ΠΕ91 στο πλαίσιο της με αριθμ. 93395/Ε1/28-7-2021 (ΦΕΚ 41/τ. ΑΣΕΠ/29.7.2021, ΑΔΑ: 6ΖΖ946ΜΤΛΗ-ΟΗΞ) υ.α./πρόσκλησης για μόνιμο διορισμό σε κενές οργανικές θέσεις Α/θμιας και Β/θμιας Γενικής Εκπαίδευσης.

Μετά τη δημοσίευση της απόφασης διορισμών στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως θα ακολουθήσει νεότερο δελτίο τύπου, με το οποίο θα ενημερωθούν οι διοριζόμενοι για τις ημερομηνίες κατά τις οποίες οφείλουν να παρουσιαστούν για ορκωμοσία και ανάληψη υπηρεσίας.

Πίνακας Διοριστέων Α'θμιας εκπαιδευσης