Αναπληρωτές

Απόφαση τοποθέτησης-διάθεσης Εκπαιδευτικών σε Σχολικές Μονάδες της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας στο πλαίσιο της Πράξης «Υποστήριξη σχολικών Μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης από Ψυχολόγους και Κοινωνικούς Λειτουργούς», με κωδικό ΟΠΣ
Δήλωση προτιμήσεων σχολικών μονάδων των αναπληρωτών που προσλήφθησαν στο πρόγραμμα "Υποστήριξη σχολικών Μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης από Ψυχολόγους και Κοινωνικούς Λειτουργούς" και λειτουργικά κενά ΠΕ Φλώρινας
Τηλεκπαιδεύσεις πρεσβευτών eTwinning (eTwinning webinars) σχολικού έτους 2020-2021 για την ευρωπαϊκή δράση eTwinning-Η Κοινότητα των Σχολείων της Ευρώπης
Ειδική πρόσκληση για την κάλυψη λειτουργικών κενών θέσεων μελών ΕΕΠ και ΕΒΠ στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση (άρθρο 46 του ν. 4692/2020).
Ειδική προκήρυξη κάλυψης λειτουργικών κενών σε σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης [άρθρο 86 του ν.4547/2018 (Α’ 102), όπως ισχύει], για το σχολικό έτος 2020-2021.
Απόφαση τοποθέτησης-διάθεσης Αναπληρωτών σε Σχολικές Μονάδες της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας για την κάλυψη έκτακτων αναγκών λόγω Covid-19
Δήλωση προτιμήσεων σχολικών μονάδων των αναπληρωτών που προσλήφθησαν με τρίμηνες συμβάσεις λόγω COvid-19 και λειτουργικά κενά της Διεύθυνσης Π.Ε. Φλώρινας
Πρόσκληση υποψήφιων μελών ΕΕΠ και ΕΒΠ για υποβολή αίτησης-δήλωσης προτίμησης περιοχών για πρόσληψη ως προσωρινών αναπληρωτών τρίμηνης (κατ΄ελάχιστον) διάρκειας για την κάλυψη λειτουργικών κενών τα οποία προκύπτουν λόγω Covid-19
Αποφάσεις τοποθέτησης αναπληρωτών Γ' φάσης-Πρόγραμμα ΠΔΕ
Έντυπα αναπληρωτών ΠΔΕ
Δήλωση προτιμήσεων σχολικών μονάδων των αναπληρωτών Γ' φάσης και λειτουργικά κενά της Διεύθυνσης Π.Ε. Φλώρινας
Αποφάσεις τοποθέτησης αναπληρωτών Β' φάσης
Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών A'βάθμιας και B'βάθμιας Γενικής Εκπ/σης για υποβολή αίτησης-δήλωσης προτίμησης περιοχών για πρόσληψη ως προσωρινών αναπληρωτών τρίμηνης (κατ΄ελάχιστον) διάρκειας για την κάλυψη λειτουργικών κενών λογω Covid-19
Δήλωση προτιμήσεων σχολικών μονάδων των αναπληρωτών Β' φάσης και λειτουργικά κενά της Διεύθυνσης Π.Ε. Φλώρινας
Αποφάσεις τοποθέτησης αναπληρωτών στη Διεύθυνση ΠΕ Φλωρινας για το σχολικό έτος 2020-21
Πίνακες τοποθετήσεων αναπληρωτών Διεύθυνσης Π.Ε. Φλώρινας
Δήλωση προτιμήσεων σχολικών μονάδων των αναπληρωτών και λειτουργικά κενά της Διεύθυνσης Π.Ε. Φλώρινας
Προσλήψεις αναπληρωτών στη Διεύθυνση Π.Ε. Φλώρινας 2020-21
Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αίτησης-δήλωσης προτίμησης περιοχών για πρόσληψη ως προσωρινών αναπληρωτών ή/και ωρομισθίων το σχολικό έτος 2020-2021
Ρύθμιση θεμάτων πρόσληψης και τοποθέτησης αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.).