Τα δικαιολογητικά που χρειάζεται να προσκομίσουν οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί κατά την παρουσίαση και την ορκωμοσία τους στις Διευθύνσεις Π.Ε.

 • Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας.
 • Φωτοτυπίες ΑΜΚΑ, ΑΜΑ, ΑΦΜ, και ΔΟΥ.
 • Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου Τράπεζας, όπου να φαίνεται το ΙΒΑΝ και ότι είναι ο νεοδιόριστος πρώτος δικαιούχος.
 • Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης/συμφώνου συμβίωσης.
  -Σε περίπτωση τέκνου σπουδάζοντος ή υπηρετούντος τη στρατιωτική θητεία, απαιτούνται και οι αντίστοιχες βεβαιώσεις φοίτησης ή υπηρέτησης (Πιστοποιητικό 1ης εγγραφής σε ΑΕΙ για σπουδάζοντα τέκνα).
  -Για τους πολύτεκνους απαιτείται σχετική βεβαίωση από την ομοσπονδία πολυτέκνων.
 • Δήλωση Οικογενειακής Παροχής 2022. (Υπόδειγμα 1)
 • Πιστοποιητικά υγείας (προ απαιτούνται):
  • -Γνωμάτευση από Παθολόγο ή γενικό γιατρό
  • -Γνωμάτευση από Ψυχίατρο είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών - με βάση το παρεχόμενο σκαναρισμένο παραπεμπτικό της ΔΠΕ Φλώρινας - όπου θα πιστοποιείται η υγεία και η φυσική καταλληλόλητα για την άσκηση των καθηκόντων της θέσης πρόσληψης, ως εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (άρ. 7, παρ. 2 του Ν. 3528/2007, όπως ισχύει). Πιστοποιητικά Υγειονομικών Επιτροπών δεν γίνονται δεκτά, ακόμα και αν εξακολουθούν να είναι σε ισχύ.
 • Φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών στο οποίο να αναγράφεται η χρονολογία κτήσης και ο βαθμός πτυχίου. (αν είναι εξωτερικού: επίσημη μετάφραση, αναγνώριση από ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ (αντιστοιχία, ισοτιμία) - και απολυτήριο ελληνικού Λυκείου).
 • Αντίγραφο μεταπτυχιακού-διδακτορικού, εφόσον υπάρχει. (αν είναι εξωτερικού: επίσημη μετάφραση, αναγνώριση από ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ (αντιστοιχία, ισοτιμία) - Βεβαίωση Παιδαγωγικής επάρκειας (εάν χορηγείται). Για την αναγνώριση της συνάφειας και την καταβολή του σχετικού επιδόματος υποβάλλεται χωριστή αίτηση. (Υπόδειγμα 2)
 • Τίτλοι Γλωσσομάθειας, Σεμιναρίων ή άλλων τυπικών προσόντων.
 • Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας, εφόσον υπάρχουν π.χ. αναπληρωτή, ωρομίσθιου, μεμονωμένες, στις οποίες να φαίνονται: πράξη πρόσληψης, πράξη απόλυσης, συνολικός χρόνος. Για την αναγνώριση προϋπηρεσίας υποβάλλεται χωριστή αίτηση. (Υπόδειγμα 3 & 4)
 • Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 (ότι δεν είναι συνταξιούχοι του δημοσίου ή άλλου ασφαλιστικού φορέα, ότι δεν ασκούν εμπορία κατ’ επάγγελμα και ότι δεν διώκονται ποινικά). (Υπόδειγμα 5).
 • Πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης (για τους άνδρες) από το οποίο να προκύπτει ότι έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές.(Θα ζητηθεί αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία).
 • Υπεύθυνη Δήλωση Ασφάλισης του Ν. 1599/86,
  -ότι είναι ο νεοδιόριστος παλαιός (πριν από 1/1/1993) ή νέος ασφαλισμένος. Σε περίπτωση παλαιού ασφαλισμένου θα χρειασθεί το σχετικό αποδεικτικό (ένσημα).
  -ότι έχει ή όχι προϋπηρεσία με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στο δημόσιο πριν την 01-01-2011. Όσοι έχουν προϋπηρεσία στο Δημόσιο πριν την 01/01/2011 επιλέγουν ασφαλιστικό φορέα (ΙΚΑ ή Δημόσιο). (Υπόδειγμα 6).
 • Δήλωση περιουσιακής κατάστασης. Τα στοιχεία αυτά γνωστοποιούνται από τον υπάλληλο με υπεύθυνη δήλωση που υποβάλλει στην υπηρεσία του κατά το διορισμό του, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 & 2 & άρθρο 28 του νόμου Ν. 3528/2007, όπως ισχύει. (Έντυπα Α-Β-Γ & Υπόδειγμα 7)

Παραπεμπτικό για ιατρική εξέταση

Υπόδειγμα 1. Έντυπο για υπολογισμό οικογενειακής παροχής και υπολογισμό φόρου εισοδήματος εκπαιδευτικού

Υπόδειγμα 2. Αίτηση αναγνώρισης συνάφειας τίτλου

Υπόδειγμα 3. Αίτηση αναγνώρισης προϋπηρεσίας

Υπόδειγμα 4. Υπεύθυνση Δήλωση για ασφάλιση

Υπόδειγμα 5. Υπεύθυνη Δήλωση περί μη άσκησης ποινικής δίωξης

Υπόδειγμα 6. Υπεύθυνη Δήλωση για ΜΚ

Υπόδειγμα 7. Υπεύθυνη Δήλωση περιουσιακής κατάστασης

Έντυπο Α' περιουσιακής κατάστασης υπαλλήλου και συζύγου

Έντυπο Β' Δήλωσης περιουσιακής κατάστασης τέκνου

Έντυπο Γ' Δήλωσης οικονομικής ενίσχυσης από τρίτους