Ανακοίνωση Προσωρινού ενιαίου αξιολογικού πίνακα υποψήφιων Διευθυντών/ντριών Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Π.Ε. Φλώρινας - Ανακοινοποίηση με φθίνουσα σειρά μορίων

Προσωρινός ενιαίος αξιολογικός πίνακας υποψήφιων Διευθυντών/ντριών Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Π.Ε. Φλώρινας Ανακοινοποίηση με φθίνουσα σειρά μορίων

Ο επισυναπτόμενος πίνακας επικυρώθηκε με την με αριθμό 13/17-02-2023 Πράξη του Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής Στελεχών Εκπαίδευσης, της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Π.Ε. Φλώρινας.

Χρονική Περίοδος υποβολής ενστάσεων επί της μοριοδότησης των αιτήσεων από τους/τις υποψηφίους/ες: Τετάρτη, 22 Φεβρουαρίου 2023, ώρα 08:00 έως και Παρασκευή 24, Φεβρουαρίου 2023, ώρα 23:59.

Οι ενστάσεις υποβάλλονται μέσω της ίδιας ειδικής εφαρμογής που χρησιμοποιείται για την υποβολή αιτήσεων, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 4 της υπό στοιχεία Φ.361.22 / 6 / 149788 / Ε3 / 2-12-2022, Φ.Ε.Κ. 6141 Β’ Υπουργικής Απόφασης.