Νομοθεσία για τη λειτουργία Σ.Μ.

Για τη διευκόλυνση των συναδέλφων παραθέτουμε τη σχετική νομοθεσία που αναφέρεται στην εγκύκλιο με τις βασικές κατευθύνσεις και οδηγίες για τη λειτουργία σχολικών μονάδων Π.Ε.

Εγκύκλιος λειτουργίας σχολικών μονάδων για το σχολικό έτος 2015 - 2016 Φ.3/1105/141440/Δ1/10-09-2015

Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου σχολικού έτους 2015 - 2016 Φ.12/1039/137119/Δ1/03-09-2015 (AΔΑ:Ω52Ω465ΦΘ3-20Μ) 

 

Νόμοι που εμπίπτουν σε περισσότερες από μία περιπτώσεις

Π.Δ. 201/98 &  Π.Δ. 200/98 (ΦΕΚ 161/1998 τ. Α')

Φ.353.1/324/105657/Δ1/8-10-2002, (ΦΕΚ 1340/2002, τ.Β')

Φ.12/570/67123/Γ1/14-06-2011

Ωρολόγια Προγράμματα

Φ.12/773/77094/Γ1/28-07-2006, (ΦΕΚ 1139/2006, τ.Β')

Φ.12.1/545/85812/Γ1/31-08-2005, (ΦΕΚ 1280/2005, τ.Β')

Φ.20/482/95210/Γ1/09-09-2003, (ΦΕΚ 1325/2003, τ.Β')

Φ.12/530/62626/Γ1/02-06-2011, (ΦΕΚ 1345/2011, τ.Β')

Φ.12/620/61531/Γ1/31-05-2010, (ΦΕΚ 804/2010, τ.Β')

Φ.12/520/61575/Γ1/30-05-2011, (ΦΕΚ 1327/2011, τ.Β')

Φ.12/805/100859/Γ1/7-9-2011, (ΦΕΚ 2270/2011, τ.Β')

Φ.12/20/2045/Γ1/10-01-2011, (ΦΕΚ 56/2011, τ.Β')

Φ.32/190/81670/Γ1/20-07-2007, (ΦΕΚ 1420/2007, τ.Β')

Αξιολόγηγη του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας (ΑΕΕ) - Διαδικασία αυτοαξιολόγησης

ΦΕΚ 614/2013 τ.Β΄ Υ.Α. 30972/Γ1/05-03-2014

Διδασκαλία 2ης ξένης γλώσσας

Φ.52/63/12873/Γ1/06-02-2012, (ΦΕΚ 253/2012, τ.Β΄)

Φ.3/897/97652/Γ1/25-09-2006, (ΦΕΚ 1507/2006, τ.Β')

Φ.52/632/81912/Δ1/22-05-2015

Διδασκαλία - Πρόγραμμα Σπουδών των νέων διδακτικών αντικειμένων στα σχολεία με ΕΑΕΠ

Φ.12/879/88413/Γ1/20-07-2010 (ΦΕΚ 1139/2010, τ. Β')

Κατ' οίκον εργασίες

Φ.12/428/85241/Γ1/18-08-2003

Φ.12/342/35602/Γ1/09-05-2005

Αξιολόγηση μαθητών - επανάληψη τάξης στο δημοτικό σχολείο

Π.Δ. 8/1995 (ΦΕΚ 3Α)

Π.Δ. 121/1995 (ΦΕΚ 75Α)

Φ.7/228/Γ1/1561/15-11-1996

Φ.3/716/Γ1/825/27-07-1998

Φ.52/1588/152164/Γ1/25-11-2008

Φ.7/709/138775/Γ1/2-12-2011

Φ.7Α/837/153507/Γ1/06-12-2012

Επιλογή Σημαιοφόρων

Γ1/219/13-03-2001 (ΦΕΚ 277/2001, τ.Β')

Φ.10/84/Γ1/480/21-06-2001 (ΦΕΚ 863/2001, τ.Β')

Φ.10/480/121119/Γ1/29-09-2010

Φ.10/592/115806/Γ1/7-10-2011

Φ.10/610/118443/Γ1/14-10-2011

Δικαιώματα μαθητών των οποίων οι γονείς βρίσκονται σε διάσταση ή είναι διαζευγμένοι

Φ.7/517/127893/Γ1/13-10-2010

Ισότιμη πρόσβαση στην Εκπαίδευση - σχολική αποτυχία -σχολική διαρροή

43255/Δ2/16-03-2015

Εγγραφή και φοίτηση Ρομά

Φ.4/155/Γ1/1237/11-09-96, (ΦΕΚ 893/1996, τ.Β')

11684/Γ1/10-09-2008

Φ.3/960/102679/Γ1/20-08-2010

180644/Γ1/26-11-2013

Εμβολιασμός μαθητών

Φ.6/451/115136/Γ1/16-09-2010

Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών

Φ.7/488/123316/Γ1/04-10-2010

Ν. 3016/17-05-2002 (ΦΕΚ 110/2002, τ.Α')

Ν. 3879/21-09-2010 (ΦΕΚ 163/2010, τ.Α')

2/46354/0026 (ΦΕΚ 2204/2012, τ.Β΄) Υ.Α.

Φ.7/549/97335/Γ1/28-8-2012 , Σχετική αίτηση & Απαραίτητα δικαιολογητικά

Φαρμακευτική αγωγή μαθητών εντός σχολικού ωραρίου

Φ.7/495/123484/Γ1/04-10-2010

Μεταφορά σχολικής τσάντας μαθητών

Φ.7/531/129567/Γ1/15-10-2010

Δικαιολογητικά εγγραφής στην Α' τάξη του δημοτικού σχολείου

Ν.4229/2014 (ΦΕΚ 8/10-01-2014 τ.Α΄)

Ν.4238/2014 (ΦΕΚ 38/17-02-2014 τ.Α΄)

Φ.6/1064/76958/Δ1/14-05-2015

Διόρθωση προσωπικών στοιχείων μαθητών στο Βιβλίο Μητρώου και Προόδου

Φ.6/277/56425/Γ1/17-05-2011

Πιστοποιητικά γέννησης μαθητών

Φ.6/350/67503/Γ1/16-06-2011

Διδακτικές επισκέψεις- Εκδρομές (Eπισκέψεις στη Βουλή των Ελλήνων)

Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α΄)

Φ.12/608/122230/Γ1/04-09-2013 & Εγκύκλιος Ιδρύματος Βουλής

129287/Γ2/10-11-2011

Ασφάλεια μαθητών

2368/Γ2/09-01-2007

Χρήση κινητών τηλεφώνων

132328/Γ2/07-12-2006

100553/Γ2/04-09-2012 Υ.Α.

Απώλεια τίτλων σπουδών

116153/Γ2/17-10-2007

Ενημέρωση μαθητών για το περιεχόμενο ανακοινώσεων, προσκλήσεων, κ.α.

144456/Γ2/20-12- 2005

Άδειες εισόδου στα δημοτικά σχολεία και νηπιαγωγεία

49181/Γ2/18-05-2005

Επιτήρηση μαθητών

Φ.12/773/77094/Γ1/28-07-2006, (ΦΕΚ 1139/2006, τ.Β') (Επιτήρηση σε Ολοήμερο)

Εφαρμογή ωραρίου σε περιπτώσεις απουσίας εκπαιδευτικού

Ν.1566/85

Μεταφορά μαθητών

24001/14-06-2013 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1449/2013, τ. Β')

free joomla template

Προγράμματα ΕΣΠΑ

 

 

  

 

 

logodiavgeia

Οι αναρτήσεις της Δνσης Π.Ε. Φλώρινας

στον ιστότοπο "Διαύγεια"

 

logoKPE

template JoomSpirit