Νομοθεσία Ολοήμερων

N. 2525/1997 (ΦΕΚ 188/1997 τ.Α΄) 

Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση των αποφοίτων του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και άλλες διατάξεις


Φ.353.1/324/105657/Δ1/08-10-2002 (ΦΕΚ 1340/2002, τ.Β')

Καθορισμός ειδικότερων καθηκόντων, αρμοδιοτήτων των Προϊσταμένων των Περιφερειακών Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, των Διευθυντών & Υποδιευθυντών των Σ.Μ. & ΣΕΚ και των Συλλόγων Διδασκόντων


Φ.50/76/121153/Γ1/13-11-2002 (ΦΕΚ 1471/2002, τ.Β') 

Ολοήμερο Δημοτικό σχολείο  Παρ.Β, 1.1 & 1.2 


Φ.20/482/95210/Γ1/09-09-2003 (ΦΕΚ 1325/2003, τ.Β') 

Ολοήμερο Δημοτικό σχολείο Παρ.Β, 1.2 & 2.2


Φ.12/773/77094/Γ1/28-07-2006 (ΦΕΚ 1139/2006, τ.Β') 

Αναμόρφωση Ωρολόγιων Προγραμμάτων για όλα τα 6/θ και άνω Δημοτικά Σχολεία


Φ.12/879/88413/Γ1/20-07-2010 (ΦΕΚ 1139/2010, τ.Β') 

Διδασκαλία Πρόγραμμα Σπουδών των νέων διδακτικών αντικειμένων που θα εισαχθούν στα Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία που λειτουργούν με ΕΑΕΠ - επανεξέταση και επικαιροποίηση των Α.Π. και οδηγιών για τα διδακτικά αντικείμενα του Ολοήμερου Προγράμματος


Φ.12/520/61575/Γ1/30-05-2011 (ΦΕΚ 1327/2011, τ.Β')

Τροποποίηση - συμπλήρωση της Φ.12/773/77094/Γ1/28-07-2006 (ΦΕΚ 1139/2006, τ.Β') και της 

Φ.12/620/61531/Γ1/31-05-2010 (ΦΕΚ 804/2010, τ.Β') Ωρολόγια Προγράμματα Δημοτικών Σχολείων με ΕΑΕΠ


Φ.12/530/62626/Γ1/02-06-2011 (ΦΕΚ 1345/2011, τ.Β')

Τροποποίηση - συμπλήρωση της Φ.20/482/95210/Γ1/09-09-2003 (ΦΕΚ 1325/2003, τ.Β') και της Φ.12/773/77094/Γ1/28-07-2006 (ΦΕΚ 1139/2006, τ.Β')


Φ.50/315/72008/Γ1/27-06-2011

Στελέχωση των Ολοήμερων Σχολείων


Φ.50/660/86320/Δ1/29-05-2015 (ΑΔΑ:ΨΞΜ0465ΦΘ3-Ψ1Χ)

Προγραμματισμός λειτουργίας του Ολοήμερου Προγράμματος των Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων, Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΑΕΠ) και Ολοήμερων Νηπιαγωγείων της χώρας για το σχολικό έτος 2015-2016»


Φ.3/1105/141440/Δ1/10.09.2015 (ΑΔΑ:60ΥΔ465ΦΘ3-ΚΜΘ)

Λειτουργία σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2015-2016. Ενημέρωση και οδηγίες


Φ.361.22/101023/Δ1/04-09-2012

Τοποθέτηση Υποδιευθυντών και Υπευθύνων για το πρόγραμμα του Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου


Φ.12/1039/137119/Δ1/03-09-2015

Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου σχολικού έτους 2015 - 2016


Φ.32/190/81670/Γ1/20-07-2007 (ΦΕΚ 1420/2007 τ.Β')

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ολοήμερου Νηπιαγωγείου


Ν. 3518/2006 (ΦΕΚ 272/2006, τ.Α')

Άρθρο 73, Υποχρεωτική φοίτηση νηπίων


Φ.3/898/97657/25-09-2006 (ΦΕΚ 1507/2006, τ.Β') 

Αριθμός νηπίων ανά τμήμα στα νηπιαγωγεία


Π.Δ. 200/98 (ΦΕΚ 161, τ.Α')

Οργάνωση και λειτουργία Νηπιαγωγείων

 

free joomla template

Προγράμματα ΕΣΠΑ

 

 

  

 

 

logodiavgeia

Οι αναρτήσεις της Δνσης Π.Ε. Φλώρινας

στον ιστότοπο "Διαύγεια"

 

logoKPE

template JoomSpirit